ANBI informatie

Per 1 januari 2016 heeft de Stichting Vrienden van het Museum Jan Heestershuis de Culturele ANBI status gekregen. Als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kunt u de schenkingen die u aan ons doet, onder voorwaarden, aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Zie voor meer info:

Belastingdienst ANBI info

Gegevens

Postadres: Akkermunthof 2, 5482 PJ Schijndel

Bezoekadres Museum: Pompstraat 17, 5481BL Schijndel

Contactpersoon J. Geerts Telefoon: 073-5494381

RSIN: 805071659

Bankrek: NL64 RABO 0167 1488 18

KVK nummer: 41086056

De bestuursleden voeren hun functie onbezoldigd uit.

Doelstellingen en Beleidsplan

Statutaire doelstellingen

De stichting heeft ten doel het bevorderen van culturele activiteiten in Schijndel en omgeving met name in het Museum Jan Heestershuis

Beleid

Overeenkomstig het in de statuten vastgelegde doel van de stichting, is het beleid  gericht op het verlenen van steun aan het museum in de meest brede zin des woords. Dit wordt gerealiseerd door het verzorgen van publicaties, het geven van adviezen, het bevorderen van vrijwilligerswerk en het verrichten van sponsoractiviteiten. Indien de financiële middelen van de stichting het toelaten, verleent de stichting steun aan het museum door het doen van aankopen en restauraties. Door het organiseren van lezingen over kunst en literatuur, en het publiceren van een Vriendenbrief met inhoudelijke toelichting op exposities en kunststromingen wordt getracht de kennis van de vrienden en daarmee ook het draagvlak van het museum te vergroten.

Financiële verantwoording

ANBI informatie